Fauna's Primel,

braun, Stm.  84cm,

geb. 2013

V: Sunnyboy v.t. Wildeveld

M: v. CC Mars

Stutbuch I

 

Siegerfohlen Fohlen-

championat Steyerberg 2013